Projekty B, B+R i in.

Do chwili obecnej brałem udział w sześciu projektach, w dwóch w charakterze kierownika.

 

2019-trwa
Ekspert w projekcie POIR „Szybka Ścieżka” pt. „„Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych nowych formulacji środków ochrony roślin gwarantujących ich zwiększoną skuteczność”, Insignes Labs sp. z o.o.

2019-2020
Realizacja Bonu na innowację pt. „Usługa w zakresie badań eksperymentalno-rozwojowych dotyczącej opracowania technik molekularnych umożliwiających ocenę obecności patogenów i ich odporności na wybrane środki ochrony roślin w warunkach polowych”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2017 – 2018
Projekt „Prace B+R w zakresie opracowania nowej technologii łączenia amplikonów wraz z odczytem sekwencji tak uzyskanego odcinka DNA”. Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje, Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu.

2015 – 2018
Projekt LIDER/014/263/L-5/13/NCBR/2014 „Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin” realizowany w ramach Programu NCBR LIDER V. Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu.

2011 – 2014
Projekt PO IG 01.01.02-00-074/09 „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Charakter udziału w projekcie: wykonawca.

2010-2011
Grant promotorski (N N312 309637): „Grzyby i tworzone przez nie mikotoksyny w owsie ekologicznym i jego produktach”, kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Solarska. Charakter udziału w projekcie: wykonawca.

2009-2010
Badania w zakresie rolnictwa ekologicznego: „Określenie występowania mikotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych i jarych uprawianych metodami ekologicznymi” (VKT/U-96). Charakter udziału w projekcie: wykonawca.

2009-2010
Badania w zakresie rolnictwa ekologicznego: „Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego” (VKT/U-95). Charakter udziału w projekcie: wykonawca.