Opieka naukowa

2019/2020:
Prace magisterskie:

 • Opracowanie szybkiej i niskokosztownej metody ekstrakcji DNA z wybranych bakterii ryzosfery pszenicy i soi hodowanych na podłożu stałym.
 • Analiza sekwencji rDNA oraz wybranych genów bakterii ryzosfery pszenicy i soi pod kątem opracowania metod identyfikacji gatunkowej.
 • Optymalizacja warunków uzyskiwania amplikonów DNA dla wybranych uniwersalnych starterów PCR służących identyfikacji bakterii.

Praca inżynierska:

 • Analiza szybkich metod ekstrakcji DNA grzybów strzępkowych.

2018/2019:
Praca magisterska:

 • Zastosowanie techniki PCR do genotypowania polimorfizmów SNP w genomie Zymoseptoria tritici.

Prace inżynierskie:

 • Markery genetyczne w obrębie genów CYP człowieka w przewidywaniu skuteczności i bezpieczeństwa wybranych terapii.
 • Postęp technologii CRISPR/Cas9 jako precyzyjnego narzędzia inżynierii genetycznej.
 • Rozwój badań nad genomem grzybów z rodzaju Fusarium w aspekcie fitopatologicznym.

2017/2018:
Prace inżynierskie:

 • Znaczenie i osiągnięcia technologii sekwencjonowania w analizie gDNA mikroorganizmów.
 • Zastosowanie i rozwój technologii PCR I, II i III generacji w identyfikacji mikroorganizmów.

2015/2016:
Praca magisterska:

 • Opracowanie i optymalizacja nowych metod molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów zbóż z rodzaju Fusarium.

2014/2015
Praca magisterska:

 • Opracowanie testu diagnostycznego w kierunku identyfikacji wybranej mutacji w obrębie genu CFTR warunkującej wystąpienie mukowiscydozy.

Prace inżynierskie:

 • Opracowanie listy markerów genetycznych człowieka typu SNP w odniesieniu do cukrzycy typu 2.
 • Określenie zasobów genetycznych Fusarium oxysporum oraz zaprojektowanie metod identyfikacji tych grzybów z zastosowaniem techniki PCR.
 • Określenie zasobów genetycznych Fusarium avenaceum oraz zaprojektowanie metod identyfikacji z zastosowaniem techniki PCR.
 • Opracowanie listy markerów genetycznych człowieka typu SNP powiązanych z nowotworem piersi.
 • Markery genetyczne SNP warunkujące predyspozycje do uprawiania sportu.
 • Opracowanie listy markerów genetycznych człowieka typu SNP związanych z próchnicą zębów.

2013/2014
Praca magisterska:

  • Analiza sekwencji DNA oraz filogenetyka wybranych genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy mikotoksyn fuzaryjnych.

Praca inżynierska:

 • Analiza użyteczności markerów genetycznych związanych z otyłością.

2012/2013
Prace magisterskie:

 • Wykorzystanie i optymalizacja metod molekularnych: PCR, qPCR i LAMP do identyfikacji Fusarium culmorum.
 • Wykorzystanie nowych zestawów oligonukleotydów do identyfikacji grzybów z rodzaju Rhizoctonia za pomocą metody PCR.
 • Zastosowanie metody PCR i jej modyfikacji do identyfikacji grzybów z rodzaju Puccinia.
 • Wykorzystanie i optymalizacja metod molekularnych: PCR, qPCR i LAMP do identyfikacji Fusarium graminearum.

Prace inżynierskie:

 • Wykorzystanie głębokiego mrożenia oraz mikrofal do izolacji DNA grzybów z rodzaju Fusarium.
 • Wykorzystanie lizy alkalicznej i termicznej do izolacji DNA grzybów z rodzaju Fusarium.